دسته:شعر

ای ساربان آهسته رو (سعدی)

ای ساربان آهسته رو (سعدی)

ای ساربان آهسته رو (سعدی)     شعر ای ساربان سعدی مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و...

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)

نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند (ظهیر فاریابی)     نوبت ملکت شها بر هفت گردون می زنند...

چند شعر کوتاه از شاعران مشهور ایران

چند شعر کوتاه از شاعران مشهور ایران

چند شعر کوتاه از شاعران مشهور ایران  بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار فکری به حال خویش کن این...